Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.     Κατανοήσουν βασικό λεξιλόγιο για ορολογία σχετική με

1.     τη διαχείριση αγορών και προμηθειών και

2.     ναυτιλιακά.

2.     Χρησιμοποιήσουν μέρος του βασικού αυτού λεξιλογίου κατά τη συζήτηση συναφών θεμάτων.

3.     Εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία της δημόσιας αγόρευσης για επαγγελματικές παρουσιάσεις πληροφόρησης, πειθούς, χωρίς προετοιμασία.

4.     Εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία της δημόσιας αγόρευσης για επαγγελματικές παρουσιάσεις πληροφόρησης, πειθούς, χωρίς προετοιμασία.

5.     Εφαρμόσουν τεχνικές διαπραγμάτευσης σε παιχνίδι ρόλων.

6.     Αναπτύξουν μερικές βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες χρήσιμες στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως συμμετοχή σε συναντήσεις και Αγγλικά για κοινωνικές ευκαιρίες.

7.     Παράξουν κείμενα.

8.     Εργαστούν σε ομάδες και να εξοικειωθούν με την πολυπλοκότητα και τη δυναμική των ομάδων.


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

·         διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος Excel έτσι ώστε τα εργαλεία που χρειάζονται να εντοπίζονται άμεσα.

·         τροποποιούν φύλλα εργασίας έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά και ασφαλή.

 

 

·         χρησιμοποιούν τεχνικές περιορισμένου ρίσκου, αυτοματοποίησης και αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, η χρήση των δικλίδων εισαγωγής συγκεκριμένου τύπου δεδομένων (κείμενο, αριθμός κτλ) στα κελία.

·         εισηγηθούν δικά τους πρότυπα έτσι ώστε να γίνει η ομαδική εργασία πιο εύκολη και γρήγορη.

·         χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεκμηρίωσης και διόρθωσης.

·         εφαρμόζουν τις έτοιμες τεχνικές στο Excel για επικύρωση δεδομένων (Data Validation).

·         ελέγχουν πιο  αποτελεσματικά την διαδικασία εισαγωγής δεδομένων (data entry control) και να εντοπίζουν άμεσα οποιεσδήποτε λανθασμένες καταχωρήσεις.

·         προσαρμόζουν πρότυπα φύλλα εργασίας.

·         χρησιμοποιούν μαθηματικούς τύπους και φόρμουλες όπου είναι αναγκαίο.

·         χρησιμοποιούν σχετικές ή απόλυτες αναφορές σε κελία έτσι ώστε να ενημερώνονται αυτόματα μαθηματικοί τύποι και φόρμουλες.

·         απλοποιούν και να εντοπίζουν επαναλήψεις σε φόρμουλες πινάκων (Array Formulas).

·         δομούν τα δεδομένα με την χρήση πινάκων.

·         χρησιμοποιούν αυτοματισμούς με την χρήση εντολών.

·         χρησιμοποιούν πεδία τιμών όπου είναι εφικτό για ευκολία ανάγνωσης.

·         χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Excel για να πάρουν αποφάσεις με την  χρήση εργαλείων που υπάρχουν σε αυτό, αναλόγως πάντα με το πρόβλημα. (Decision making tools.)

·         χρησιμοποιούν το εργαλείο εύρεσης του καλύτερου-συντομότερου μονοπατιού για την επίτευξη ενός στόχου (Shortest Path).

·         χρησιμοποιούν πίνακες δεδομένων (Excel Data Table) που μπορούν αυτόματα να εκτελέσουν πολλαπλούς υπολογισμούς και αποτελέσματα.

·         δημιουργούν οικονομικά σενάρια για λήψη αποφάσεων. 

·         χρησιμοποιούν τα οικονομικά σενάρια για αύξηση των εσόδων ή μείωση εξόδων και την εύρεση των πιο κερδοφόρων λύσεων με την χρήση του εργαλείου Excel Solver.

·         εφαρμόζουν υπολογισμούς-προβλέψεις με βάση λογικές συναρτήσεις (Boolean Logic) έτσι ώστε να λάβουν αποφάσεις.

·         συνδυάσουν λογικές συναρτήσεις και αναπαριστούν δεδομένα σε πίνακες έτσι ώστε να εντοπίζουν λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα.

·         κάνουν αλλαγές νομισματικών συμβόλων σε ολόκληρα φύλλα εργασία με την ενημέρωση μόνο ενός κελιού.

·         κρύβουν γραμμές ή στήλες ανάλογα τι χρειάζονται.

·         δημιουργούν εντυπωσιακές γραφικές παραστάσεις.

·         μπορούν να εισάγουν και να εξάγουν δεδομένα σε διαφορετικές μορφές.

·         μετατρέπουν τα δεδομένα σε αποφάσεις.

·         δημιουργούν, να τροποποιούν συγκεντρωτικούς πίνακες (Pivot Tables) και να εξάγουν αναφορές και συμπεράσματα.

·         δημιουργούν, να τροποποιούν και να εργάζονται με φόρμες εισαγωγής δεδομένων.

·         κάνουν χρήση των εργαλείων ελέγχου εισαγωγής δεδομένων.

·         χρησιμοποιούν προγραμματισμό σε VBΑ.

·         δημιουργούν διαδραστικότητα στα προγράμματα τους και σε φόρμες με την χρήση των ενημερωτικών μνημάτων (Message Boxes).

·         δημιουργούν List boxes τα οποία περιέχουν δεδομένα από περιοχή κελιών.

·         αποφεύγουν την χρήση μακροεντολών (macros) όπου δεν χρειάζεται.

·         καταγράφουν την καθημερινή εργασία με χρήση μακροεντολών (macros) για εκτέλεση με το πάτημα ενός κουμπιού.

 


Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.     Αναφέρουν τα στάδια της εξέλιξης της ποιότητας.

2.     Αναφέρουν και εφαρμόζουν τις 14 αρχές της ποιότητας.

3.     Εφαρμόζουν το κύκλο Deming σε διαφορετικά παραδείγματα επιχειρήσεων.

4.     Αναφέρουν και αναλύουν τις σημαντικές προδιαγραφές του ISO 9001:2015.

5.     Σχεδιάζουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.

6.     Επιλέγουν τις τεκμηριωμένες πληροφορίες ενός  συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

7.     Αναφέρουν παραδείγματα και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης.  Εισηγούνται δράσεις ανάλογα με το τύπο μιας επιχείρησης.  

8.     Αναφέρουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εργασίες μιας επιχείρησης και τα ανάλογα περιβαλλοντικά μέτρα.

9.     Αναφέρουν και αναλύουν τις σημαντικές προδιάγραφες του ISO 14001:2015.

10.  Σχεδιάζουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.

11.  Προσδιορίζουν και αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θέτουν στόχους και ετοιμάζουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης για εταιρεία εφοδιαστικής  αλυσίδας.

12.   Ετοιμάζουν ερωτηματολόγιο για μια εσωτερική επιθεώρηση.

13.  Χειρίζονται μη συμμορφώσεις και λαμβάνουν διορθωτικές ενέργειες.   

Συναπαιτούμενα

 


Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν

Τα είδη του Ναυτικού Δικαίου

Τους βασικούς Κώδικες Ναυτικού Δικαίου

Την Ιστορία και την Εξέλιξη του

Την νομική υπόσταση του πλοίου και πως ξεχωρίζουν και πως /ποιοί το εκμεταλλεύονται

Τους Διεθνείς Κανόνες Μεταφορών

Τον ρόλο του Ναυλοσυμφώνου, την Φορτωτική, και τα σημαντικότερα έγγραφα του Λιμανιού, πλοίου

Τι ονομάζουμε βάρη επί του πλοίου

Βασική αντίληψη του Ασφαλιστικού Δικαίου


Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

1. μπορούν να διαχειρίζονται όλα τα φορτία σε όλους τους τύπους πλοίων.

2. διαβάζουν πλάνο φόρτωσης για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

3. διαχωρίζουν τα επικίνδυνα φορτία.

4. κάνουν σωστή επιλογή μέσων φορτοεκφόρτωσης.

5. παίρνουν μέτρα ασφαλείας προσωπικού/ φορτίου.

6. κάνουν σωστή στοιβασία φορτίων.

7. χειρίζονται την αποθήκευση/ καταμέτρηση φορτίων.

8. τηρούν ασφάλεια λιμένος.

9. προετοιμάζουν ομαλή άφιξη/ αναχώρηση πλοίου.

10. υπολογίζουν το τελικό φορτίο σε χύδην πλοίου.