Εισαγωγή στη Μηχανολογία, ιστορική αναδρομή, ορισμοί, αντικείμενα 

Τυπικά μηχανολογικά προϊόντα: παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (ποδήλατο, αυτοκίνητο, κλιματιστικό κλπ). Παραδείγματα μηχανών και κινητήρων. Παραδείγματα διατάξεων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες κλπ).

Τυπικές δραστηριότητες για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη λειτουργία / συντήρηση των μηχανολογικών προϊόντων.

Ο κύκλος ζωής προϊόντος και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 

Παραδείγματα βασικών νόμων της φυσικής που διέπουν τη Μηχανολογία στις θεματικές περιοχές: Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρονική.


Κύρια μεγέθη ενδιαφέροντος: φυσικές διαστάσεις, μεγέθη μηχανικής αντοχής, δυναμικής και ταλαντώσεων, θερμοδυναμικής, ρευστομηχανικής, ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικής. 

Mέθοδοι μέτρησης και εισαγωγή στη μετρολογία. 

Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανολογία (τύποι, πίνακες, διαγράμματα, μοντέλα και προσομοιώσεις) 

Πρότυπα που αφορούν μηχανολογικά προϊόντα και κανονισμοί που αφορούν διαδικασίες του κύκλου ζωής προϊόντος.

Στρατηγική διαδικασιών, σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας – τύποι

διαδικασιών, παραγωγική ικανότητα εξοπλισμού.

Στρατηγική θέσης – επιλογή τοποθεσίας, μέθοδοι αξιολόγησης παραγόντων,

ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς και προτύπου μεταφοράς.

Στρατηγική παραγωγής (Lean production, Just in time)

Ανθρώπινοι πόροι, σχεδιασμός εργασιών, στελέχωση, μέτρηση και

δειγματοληψία εργασίας.

Στρατηγική προμηθειών – κάθετη ολοκλήρωση.

Επισκόπηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με βάση το μοντέλο αναφοράς SCOR. 

Επισκόπηση των διαδικασιών προμήθειας υλικών, διακίνησης αυτών εντός του εργοστασίου και διανομής βιομηχανικών προϊόντων. 

Σύνδεση των διαδικασιών διαχείρισης υλικών με την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης και τα σχετικά πρότυπα ISO. 

Τμηματοποίηση και εξορθολογισμός της προμηθευτικής βάσης. 

Βασικές πολιτικές τήρησης αποθεμάτων. 

Τυπικός εξοπλισμός διακίνησης υλικών καθώς και αποθήκευσης τους εντός του εργοστασίου. 

Πρακτική της παραλαβής, ελέγχου, κωδικοποίησης, καταγραφής, αποθήκευσης, ανάκλησης και διακίνησης υλικών. Συστήματα υποστήριξης με Η/Υ/ 

Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Κυκλική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη: Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί βιομηχανικών εκπομπών και εμπορίας εκπομπών, επεξεργασίας αστικών λυμάτων, συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων. 

Ανάλυση απορριμμάτων από πλαστικό και μέταλλο υπό το υφιστάμενο και υπό το νέο καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας στην Κύπρο.

Αγγλική ορολογία που αφορά: 

- Στο σχέδιο 

- Στα υλικά 

- Στην Ενεργειακή απόδοση 

- Στην συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων 

- Στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

- Στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

- Στις κατασκευές 

- Στην νομοθεσία, κανονισμούς, αρμόδιες αρχές