Στόχος του μαθήματος είναι είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της γεωργικής Χημείας καθώς επίσης η μελέτη της χημικής σύστασης των φυτών, η αναζήτηση τρόπων διατήρησης, ανάπτυξης και βελτίωσης των φυτών αλλά και της γονιμότητας του εδάφους

Στο τέλος των μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να :

 • Αντιλαμβάνονται τις διαφορές οργανικών και ανόργανων ενώσεων.
 • Κατανοούν τι είναι τα οξέα, οι βάσεις, τα άλατα καθώς και την έννοια του pH και της εξουδετέρωσης.                     
 • Ορίζουν τι είναι η διαλυτότητα με αναφορά σε παραδείγματα και τα ρυθμιστικά διαλύματα.
 • Γνωρίζουν τι είναι η Ογκομετρική ανάλυση και ο ποσοτικός προσδιορισμός οξέος.
 • Γνωρίζουν τι είναι Σύμπλοκες ενώσεις και τη σημασία τους στη γεωργία.
 • Αναφέρουν τον ρόλο και τη σημασία των θρεπτικών στοιχείων: υδατάνθρακες και λιπίδια.


Ο στόχος του μαθήματος είναι ο/η σπουδαστής/στρια να κατανοήσει τη σημασία και τον ρόλο του εδάφους στις καλλιέργειες, να μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο εδάφους ανάλογα με την καλλιέργεια που τον ενδιαφέρει και να αναγνωρίζει τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στο έδαφος και στο περιβάλλον προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες.


Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να  :

  

·          Συσχετίζει τη γνώση για διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του

              εδάφους με την απόδοση της φυτικής παραγωγής.

·        Αναφέρει τα μητρικά πετρώματα, την προέλευση-γένεση εδαφών,

            τους παράγοντες εδαφογένεσης, τη διαδικασία φυσικής και χημικής

            αποσάθρωσης.

 • Διακρίνει τους τύπους των εδαφών με βάση τις ιδιότητές τους

      και να γνωρίζει τα κύρια συστατικά τους.

 • Κατανοεί τις ιδιότητες των ορυκτών της αργίλου και της οργανικής

            ουσίας του εδάφους.

 • Αναφέρει τα χαρακτηριστικά των όξινων και ασβεστούχων εδαφών

            και των αλατούχων και νατριωμένων εδαφών.

 • Αναγνωρίζει τους κύριους οργανισμούς που απαντώνται στο έδαφος.
 • Κατανοεί τη σχέση εδάφους-φυτών, τα χαρακτηριστικά που

            προσδιορίζουν τη σχέση αυτή, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης

            θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα των φυτών.

 • Κατανοεί τον συσχετισμό του εδάφους και του περιβάλλοντος

 


Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή να κατανοήσει το ρόλο των βασικών τμημάτων των ανώτερων φυτών, τη σημασία της εξατμισοδιαπνοής και της φωτοσύνθεσης καθώς και τις ενεργειακές διαδικασίες που επιτελούνται σε ένα φυτό.


 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον/τη σπουδαστή/στρια στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, ικανοποιώντας τις ανάγκες του στο σχετικό θέμα της βιομηχανίας και βοηθώντας τον να γίνει πιο αποτελεσματικός/ή.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να :

 • Εξοικειωθεί σε προγράμματα διαχείρισης εγγράφων Word.
 • Εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου.
 • Προετοιμαστεί για μια σωστή παρουσίαση.
 • Εξοικειωθεί και να εκπαιδευτεί στη χρήση υπολογιστικών φύλλων.
 • Μάθει την ανάγκη των προτύπων και να τα καθιερώσει.
 • Εκπαιδευτεί πως να κάνει καλύτερο έλεγχο στην είσοδο δεδομένων.
 • Δημιουργεί και να χρησιμοποιεί διαγράμματα για καλύτερη απεικόνιση  δεδομένων και πιο εύκολη εξόρυξη πληροφοριών.
 • Χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 


 Ο στόχος του μαθήματος είναι η τήρηση των απαιτούμενων από την Εθνική και τη Διεθνή Νομοθεσία, κανονισμών και οδηγιών, που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας και να εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες καλές πρακτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση  :

 • Να μπορεί να αναφέρει τις νομοθεσίες για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.
 • Να μπορεί να εντοπίζει τις πηγές κινδύνων στον χώρο εργασίας (Βιολογικές και Κηπευτικές καλλιέργειες).
 • Να εφαρμόζει μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου.
 • Να μπορεί να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τον κίνδυνο.
 • Να αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές κινδύνων στο χώρο εργασίας του και να μπορεί να καταγράψει και να αξιολογήσει τα υπάρχοντα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου.
 • Να μπορεί να εισηγηθεί επιπρόσθετα μέτρα για μείωση του κινδύνου και τρόπους εφαρμογής τους στον χώρο της εργασίας του (Βιολογικές και Κηπευτικές καλλιέργειες).

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή από τους/τις σπουδαστές/στριες όλων των βιολογικών μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στάδια παραγωγής, για την καλλιέργεια των χειμερινών κηπευτικών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση  :

·        Να εφαρμόζει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για την  

           καλλιέργεια στον αγρό βιολογικών χειμερινών κηπευτικών.

·        Να κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται

           στην βιολογική γεωργία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των

           ασθενειών του εδάφους και των κηπευτικών.

·             Να εφαρμόζει  τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα

           χειμερινά κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας.

·        Να μπορεί να εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας στον

           αγρό.