Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις σπουδαστές/στριες στις βασικές λειτουργίες του φυτού της αμπέλου, καθώς και στη μορφολογική και τη φυσιολογική βάση της, στις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ένα παραγωγικό αμπελώνα, στην εγκατάσταση όσο και τη διαχείριση ενός σύγχρονου παραγωγικού αμπελώνα, καθώς και στη σημασία που έχει η καλλιέργεια της αμπέλου για τη φυτική παραγωγή.

 

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση :

 

·        Να εφαρμόζει τις αμπελοκομικές τεχνικές που αφορούν τη μόρφωση, την καρποφορία και τον ετήσιο κύκλο βλάστησης των πρέμνων.

·        Να κατανοεί τη σημασία των κλαδεμάτων μόρφωσης και καρποφορίας των πρέμνων και την αξιοποίησή τους στην αμπελοκομική πράξη.

·        Να εφαρμόζει τους τρόπους συγκομιδής και μετασυλλεκτικής διαχείρισης.

·        Να αναγνωρίζει τις βρώσιμες και τις οινοποιήσιμες ποικιλίες της Κύπρου ανά περιοχή ονομασίας προέλευσης.

·        Να εφαρμόζει πρόγραμμα Βιολογικής Αντιμετώπισης των Εχθρών και

των Ασθενειών του Αμπελιού.


Στόχος του μαθήματος είναι ο/η σπουδαστής/στρια να μπορεί να προτείνει τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις απαραίτητες μετρήσεις και να εκτελεί στατιστικούς υπολογισμούς, απαραίτητους για την επεξεργασία των δεδομένων ή των τεχνικών μετρήσεων.

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να :

  • Μπορεί να υπολογίσει τον μέσο όρο καθώς και το μέτρο της απόκλισης.
  • Αναγνωρίζει τα όργανα μέτρησης και μέσω αυτών να είναι ικανός/ή να διαβάζει σωστά τη μέτρηση.
  • Περιγράψει και να αξιολογήσει, συγγράφοντας λεπτομερή έκθεση, τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνονται οι διάφορες μετρήσεις.
  • Μπορεί να αναλύει και να ερμηνεύει λεπτομερώς μια διαδικασία λήψης μετρήσεων.
  • Παράγει ένα πλήρες πρόγραμμα λήψης μετρήσεων, δουλεύοντας με συγκεκριμένα όργανα.
  • Επεξεργαστεί τελικές μετρήσεις από καταγραφές, ούτως ώστε να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα.

 

Ο στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές/ιες να  γνωρίσουν την κοινωνία των μελισσών, να κατανοήσουν την συνεισφορά της στην βιολογική γεωργία αλλά και διατήρηση της ζωής στον πλανήτη καθώς επίσης να εξοικειωθούν με τους χειρισμούς για την αξιοποίησή της στην παραγωγή πολύτιμων για τον άνθρωπο προϊόντων. 

 

Στο τέλος των μαθημάτων οι σπουδαστές/ιες θα είναι σε θέση :

 

·        Να περιγράφουν τα στοιχεία της ανατομίας και μορφολογίας της μέλισσας

·        Να περιγράφουν την κοινωνία της μέλισσας και να κατανοούν τη δομή της φωλιάς της.

·        Να αναγνωρίζουν τις κύριες ασθένειες της μέλισσας και να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα περιορισμού τους

·        Να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα μέσα προφύλαξης κατά την προσέγγιση του μελισσιού.

·        Να εφαρμόζουν τεχνικές για την βιολογική παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων.

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον/τη  σπουδαστή/στρια να κατανοήσει τις Οικονομικές Γεωργικές Έννοιες, έτσι ώστε να μπορεί να τις εφαρμόσει σε μια Γεωργική Επιχείρηση, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας κερδοφόρας Επιχείρησης Βιολογικών Προϊόντων (Ομαδικής ή Οικογενειακής).

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση :

 

·        Nα μπορεί να οργανώσει μια Οικογενειακή Γεωργική Επιχείρηση ή μια Ομαδική Γεωργική Επιχείρηση.

·        Να κατανοεί τις διαφορές τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

·        Να μπορεί να ξεχωρίζει μια Κερδοφόρα από μια Ζημιογόνα Επιχείρηση.

·        Να γνωρίζει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή προϊόντων.

·        Να γνωρίζει τους τρόπους Προώθησης των Βιολογικών Προϊόντων στην αγορά μέσω των κατάλληλων μεθόδων.

·        Να γνωρίζει όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Αγροτικής πολιτικής.

 


Στόχος του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων για επιτυχή σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας μονάδας βιολογικής παραγωγής

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή από τους/τις σπουδαστές/στριες όλων των βιολογικών μεθόδων και τεχνικών, σε όλα τα στάδια παραγωγής για την καλλιέργεια των θερινών κηπευτικών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση  :

·        Να εφαρμόσει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για τις  

           καλλιέργειες στον αγρό των βιολογικών θερινών κηπευτικών.

·        Να κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται

           στην βιολογική γεωργία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των               

           ασθενειών του εδάφους και των κηπευτικών.

·             Να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα

           θερινά κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας.

·        Να μπορεί να εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας στον

           αγρό.