Στόχος του μαθήματος είναι η  επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των γεωργικών εργασιών.

Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να :

·      Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών.

·      Να αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο γεωργικός

               ελκυστήρας καθώς και τα συστήματά του.

·      Να αναφέρει τους τύπους των παρελκομένων μηχανημάτων

     του γεωργικού ελκυστήρα.

·      Να κατανοεί και να αναφέρει τους τρόπους μετάδοσης της

     δύναμης στα παρελκόμενα μηχανήματα.

·      Να αναγνωρίζει τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει ο

     γεωργικός ελκυστήρας στην εκτέλεση ποικιλόμορφων εργασιών.

·      Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών, των

     αεροσυμπιεστών και γενικά των βασικών μηχανών και εργαλείων

     που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή.

 


Στόχος του μαθήματος είναι ο/η σπουδαστής/στρια να κατανοεί τις αιτίες οι οποίες προκαλούν ασθένειες στις καλλιέργειες, να αναγνωρίζει τα συμπτώματα και να εφαρμόζει τρόπους αντιμετώπισης και  τρόπους πρόληψης. 

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση :

 

  • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της Φυτοπαθολογίας.

 

  • Να αναγνωρίζει τις αιτίες που προκαλούν ασθένειες στις καλλιέργειες.

 

  • Να αναγνωρίζει την κάθε ασθένεια και τους τρόπους μετάδοσής της.

 

  • Να αξιοποιεί τις πληροφορίες για τους Μύκητες, τα Βακτήρια, τα  Φυτοπλάσματα και τους Ιούς, όπως επίσης να εφαρμόζει τους τρόπους πρόληψης.

 

  • Να αναγνωρίζει τα συμπτώματα και να εφαρμόζει τις μεθόδους διάγνωσης.

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο/η σπουδαστής/στρια τη σημασία της Θρέψης των Φυτών, τον ρόλο που παίζει κάθε στοιχείο στην ανάπτυξη του φυτού αλλά και τις διαφορές μεταξύ συμβατικών και βιολογικών λιπασμάτων

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση :

 

·        Να αντιλαμβάνεται τη σημασία της Ανόργανης Θρέψης των φυτών και τα θρεπτικά στοιχεία.

·        Να κατανοεί τους Κύκλους των θρεπτικών στοιχείων του Ν, του Ρ και του Κ, καθώς επίσης και των δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων.

·        Να κατανοεί τους τρόπους μετατροπής Ν στο έδαφος, τους τρόπους απορρόφησής του από το έδαφος, πιθανά προβλήματα τοξικότητας.

·        Να κατανοεί τις έννοιες Οξύτητα - Βασικότητα λιπασμάτων, Λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης, Χημικές ενώσεις.

·        Να ορίζει τις κατηγορίες και τα είδη των Λιπασμάτων- Βιολογική Λίπανση

·        Να γνωρίζει τις Αρχές εφαρμογής λιπασμάτων- Βιολογικής Λίπανσης

·        Να μπορεί να εκτιμήσει τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε λιπάσματα, ανάλογα με την καλλιέργεια.

 


Στόχος του μαθήματος είναι  η απόκτηση γνώσεων για την κατασκευή και την εγκατάσταση του απαραίτητου για τις βιολογικές καλλιέργειες εξοπλισμού (θερμοκήπια) και τη συντήρησή του.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια  θα είναι σε θέση να :

  • Επιλέγει το κατάλληλο είδος θερμοκηπίου και να εφαρμόζει τις κατάλληλες θερμοκηπιακές μεθόδους για τη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της φυτικής παραγωγής.
  • Γνωρίζει για την εφαρμογή των διαλυμάτων-λιπασμάτων και το ρόλο τους στις καλλιέργειες.
  • Ασχολείται με το συνολικό κύκλο φροντίδας βιολογικών κηπευτικών, την ανάπτυξη των φυτών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων.
  • Εφαρμόζει  νέες τεχνικές καλλιέργειας κηπευτικών (υδροπονία κτλ.)

μέσα στα θερμοκήπια.

 


Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της Αγγλικής Ορολογίας που θα επιτρέπει στον/στη σπουδαστή/στρια να κατανοεί όρους και κείμενα σχετικά με τις Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες.

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια  θα είναι σε θέση να :

·        εντοπίζει πηγές στο διαδίκτυο σχετικά με τις βιολογικές κηπευτικές καλλιέργειες.

·        κατανοεί και να συντάσσει κείμενα για τους πιο πάνω τομείς.

·        χρησιμοποιεί την ορολογία στην προώθηση των γεωργικών προϊόντων.

·        κατανοεί τους όρους που σχετίζονται με την Ασφάλεια, την Υγιεινή Εργασία και τη Νομοθεσία.


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή από τους/τις σπουδαστές/στριες  όλων των βιολογικών μεθόδων και των τεχνικών σε όλα τα στάδια παραγωγής, για την καλλιέργεια των κηπευτικών στο θερμοκήπιο: από την προετοιμασία των φυτών στο σπορείο έως τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια  θα είναι σε θέση  :

·        Να αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για την 

           βιολογική καλλιέργεια των κηπευτικών στο θερμοκήπιο και την

           προετοιμασία τους στο σπορείο.

·        Να κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται   

     στην βιολογική γεωργία για τη θεραπεία των ασθενειών του εδά

     φους και των κηπευτικών στο θερμοκήπιο.

·             Να εφαρμόζει  τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα

           κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας στο θερμοκήπιο.

·        Να μπορεί να εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας στο

           θερμοκήπιο.