Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στις τεχνικές της καλλιέργειας βιολογικών λαχανοκομικών ειδών.


Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να :

  • Αναγνωρίζει τα λαχανοκομικά είδη που καλλιεργούνται στην Κύπρο με βάση την βοτανική τους συγγένεια.
  • Διακρίνει τον τύπο του εδάφους και επιλέγει την κατάλληλη καλλιέργεια με βάση τις ιδιότητές του.

·         Διακρίνει, να κατανοεί και να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των διάφορων τύπων κηπευτικών καλλιεργειών.

·         Συσχετίζει τη γνώση για διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους με την απόδοση της φυτικής παραγωγής.

·         Γνωρίζει τις τεχνικές καλλιέργειας εκτός εδάφους.

·         Αναγνωρίζει τις κύριες ασθένειες που προσβάλλουν τα κηπευτικά

            είδη και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του

 

Στόχος του μαθήματος είναι ο/η σπουδαστής/στρια  να αναγνωρίζει τα έντομα-εχθρούς των καλλιεργειών, να διδαχθεί τους τρόπους προστασίας και πρόληψης  καθώς και αντιμετώπισής τους. Επίσης, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στα είδη φυτοπροστασίας και τα πλεονεκτήματα της Βιολογικής φυτοπροστασίας.

 

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια  θα είναι σε θέση :

 

·        Να αναγνωρίζει την μορφολογία των εντόμων.

·        Να εφαρμόζει τους τρόπους προστασίας των καλλιεργειών από τα έντομα.

·        Να αναγνωρίζει τις προσβολές από νηματώδεις και ακάρεα.

·        Να γνωρίζει τις μεθόδους προστασίας της γεωργικής παραγωγής με καλλιεργητικά και μηχανικά μέτρα.

·        Να κατανοεί τις διαφορές μεταξύ της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, της Χημικής Φυτοπροστασίας και της Βιολογικής Φυτοπροστασίας.

·        Να αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα της Βιολογικής Φυτοπροστασίας και τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 


Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να αντιληφθεί την οικονομική σπουδαιότητα των αρωματικών φυτών, να γνωρίσει τις ιδιότητες τους και να καταστεί ικανός στο να καλλιεργεί και να παράγει αιθέρια έλαια


Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 

·         Να αναγνωρίζει τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους.

·         Να εφαρμόζει τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτεί η καλλιέργεια τους.

·         Να εφαρμόζει τους τρόπους συγκομιδής και μετασυλλεκτικής διαχείρισης τους χωρίς να αλλοιώνεται η περιεκτικότητα τους σε αιθέρια έλαια.

·         Να γνωρίζει τις ιδιότητες και χρήσεις αρωματικών φυτών στην αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών, ζιζανίων.

·         Να  γνωρίζει για την σημασία των Αιθέριων ελαίων, την χρήση τους στην καθημερινότητα και τους τρόπους εκχύλισης τους.

·         Να αναγνωρίζει τα σημαντικότερα Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά της Κύπρου.


Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής μέσα από την κατανόηση των αρχών που διέπουν την Βιολογική Γεωργία να καταστεί ικανός να παράγει βιολογικά κηπευτικά.


Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής  θα είναι σε θέση να :

·         Μετατρέψει μια συμβατική καλλιέργεια σε βιολογική.

·         Εφαρμόζει βιολογικές μεθόδους θρέψης των κηπευτικών.

·         Αναγνωρίζει εχθρούς και ασθένειες των κηπευτικών καθώς και να είναι σε θέση να τα καταπολεμά με βιολογικούς τρόπους

·         Γνωρίζει τις μεθόδους συγκομιδής, αποθήκευσης και συσκευασίας των κηπευτικών.

Προωθεί τα βιολογικά κηπευτικά, γνωρίζει τις επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αυτά καθώς και το δίκτυο διανομής τους στην αγορά

Στόχος του μαθήματος είναι η τήρηση των απαιτούμενων, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμών και οδηγιών για την δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας  βιολογικής παραγωγής.


Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να :

·         Σχεδιάζει και να εκπονεί επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.

·         Εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων.

·         Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας για τη

       γεωργία και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

·         Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας του

       περιβάλλοντος.


 

Στόχος του μαθήματος είναι ο/η σπουδαστής/στρια να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου φυτωρίου, καθώς και τον ρόλο του σκληραντηρίου (χώρος προσαρμογής - σκληραγώγησης) στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

Στο τέλος των μαθημάτων ο/η σπουδαστής/στρια  θα είναι σε θέση:

·        Να αναγνωρίζει τα υλικά που έχει ένα υπόστρωμα ριζοβολίας.

·        Να εφαρμόζει τους τρόπους και τις μεθόδους θέρμανσης του υποστρώματος ενός ριζωτηρίου.

·        Να αναγνωρίζει τα παρασκευάσματα τα οποία διευκολύνουν τη ριζοβολία των μοσχευμάτων.

·        Να γνωρίζει τους τύπους των διαφόρων μοσχευμάτων.

·        Να εφαρμόζει τις ιδανικές τεχνικές στους διάφορους τύπους μοσχευμάτων.

·        Να γνωρίζει τη λειτουργία από τα διάφορα συστήματα υδρονέφωσης και τη σημασία της ατμοσφαιρικής υγρασίας στη ριζοβολία των μοσχευμάτων.

·        Να εφαρμόζει τις ιδανικές τεχνικές για τη μεταφύτευση των μοσχευμάτων.