Οι σπουδαστές να: 1. Περιγράφουν το ρόλο του Τμήματος Αγορών. 2. Περιγράφουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Λειτουργού Αγορών και του Διευθυντή Αγορών. 3. Σχεδιάζουν ένα σύστημα αγορών για διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. 4. Δημιουργούν και εφαρμόζουν κατάλληλη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών και υπεργολάβων. 5. Δημιουργούν και εφαρμόζουν κατάλληλη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης αγαθών. 6. Συντάσσουν προκήρυξη προσφοράς. 7. Αξιολογούν προσφορές από προμηθευτές και υπεργολάβους. 8. Διαβάζουν και ερμηνεύουν προσφορές του δημόσιου τομέα. 9. Κατανοούν και εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογίες παραγγελιών αγαθών. Tel.: + 357 22 800653 / 828 | Fax.: + 357 22 428273 | Email: mieek@mieek.ac.cy | www.mieek.ac.cy 10. Περιγράφουν τα στάδια για την προμήθεια διαφορετικών αγαθών σε μία επιχείρηση. 11. Εφαρμόζουν τη διαδικασία παραλαβής και ελέγχου προμηθειών (διαδικασία παραλαβής, σημεία ελέγχου, συνοδευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά για διαφορετικά αγαθά).

Οι σπουδαστές να:

  1. Περιγράφουν το ρόλο και τις προκλήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης.
  2. Περιγράφουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός διευθυντικού στελέχους.
  3. Περιγράφουν και αναλύουν τις αρμοδιότητες των λειτουργειών μιας επιχείρησης.
  4. Ετοιμάζουν ένα οργανόγραμμα και περιγραφές εργασίας.
  5. Περιγράφουν και αναλύουν τις βασικές αρχές ανθρωπίνου δυναμικού
  6. Εντοπίζουν τους παράγοντες παραγωγικότητας και να την υπολογίζουν.
  7. Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.
  8. Περιγράφουν και ετοιμάζουν το όραμα, στρατηγική, σκοπό και στόχους μιας απλής επιχείρησης.
  9. Εφαρμόζουν εργαλεία όπως ανάλυση SWOT, PEST, Pareto, ψαροκόκαλου και νεκρού σημείου.
Εντοπίζουν αδυναμίες στον τρόπο λειτουργείας μιας απλής επιχείρησης και εισηγούνται μέτρα για τη βελτίωσή τους.

Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να αναπτύξει τις ικανότητες επικοινωνίας των φοιτητών επιπέδου lower intermediate έτσι ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από θέματα επιχειρήσεων και να αυξήσουν τις προοπτικές καριέρας τους. Γίνεται χρήση πληθώρας αυθεντικού υλικού, αντανακλώντας τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο διαχείρισης προμηθειών και αγορών καθώς και της ναυτιλίας. Δίνεται έμφαση στους τέσσερις τομείς γλώσσας. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικό λεξιλόγιο Αγγλικών για επιχειρήσεις μέσω από προσεκτικά διαλεγμένο υλικό. Θα μάθουν πως να παράγουν σύντομα κείμενα (παράγραφοι, emails, επαγγελματικές επιστολές) καθώς κάνει να εφαρμόζουν πρακτικές για σύντομες επαγγελματικές παρουσιάσεις. Τέλος, θα μάθουν να δουλεύουν ομαδικά. Αυτό θα τους βοηθήσει στο να αυξήσουν την κατανόηση τους γύρω από θέματα πολυπλοκότητας και δυναμικότητας ομάδων.

Με την αποπεράτωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.     Αντιλαμβάνονται τη σημασία του οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου

2.     Επεξηγούν και χρησιμοποιούν βασικές οικονομικές καταστάσεις.

3.     Υπολογίζουν βασικούς οικονομικούς δείκτες και να ερμηνεύει τα οικονομικά αποτελέσματα.

4.     Κατανοούν και υπολογίζει τις πηγές κόστους (εργατικό κόστος, κόστος υλικών και γενικό βιομηχανικό έξοδο)

5.     Ετοιμάζουν ένα προϋπολογισμό

·          


Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν

Ναυτιλιακή Βιομηχανία: Οι βασικοί παίχτες

Ναυτιλιακή Γεωγραφία, ρόλο λιμανιών και θαλάσσιων οδών.

Τα είδη του πλοίου, φορτίων, τα μέρη και βασική δομή τεχνολογίας σκαφών.

Αξία του Διεθνούς Εμπορίου και της Μεταφοράς Φορτίων μέσω θάλασσας

Την σημασία της Κυπριακής Ναυτιλίας

Ναυτιλιακοί Οργανισμοί, ρόλος και σκοπός

Δομή και τμήματα ναυτιλιακών εταιριών και τον ρόλο των ναυτικών

Βασικά ναυτιλιακά συμβόλαια