Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν : Την Αξία του Εμπορίου, Πλουτοπαραγωγικών πηγών, των Αντικείμενων θαλάσσιας μεταφοράς, των Φορτίων και των Θαλασσίων Οδών, και την αλληλεπίδρασή τους.

Τον ρόλο του Παγκοσμίου Εμπορικού Στόλου και της Χωρητικότητας

Βασικούς Οικονομικούς Όρους

Γενικά επί των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και τμημάτων τους

Την αξία της Προσφοράς και της Ζήτησης Ναυλαγοράς

Τις Ναυτιλιακές Αγορές, τα Φορτία και τα Οικονομικά τους αποτελέσματα και χαρακτηριστικά

Την σημασία των Ναυτικών Κύκλων

Γενικά επί των Λιμανιών και την οικονομική τους επίδραση κι αξία

Βασικές γνώσεις επί Εξόδων και Κερδών μιας Ναυτιλιακής εταιρίας και την σημασία των Τακτικών και της Χρηματοδότησης

Τον διαχωρισμό και τις διαφορές σε έρευνα αγοράς, προβλέψεων και Λογιστικής.


Οι σπουδαστές θα πρέπει να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν:

 1. το Διεθνές Εμπόριο και τους λόγους ύπαρξης τους
 2. την σημασία του Διεθνές Εμπορίου σήμερα και παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία του
 3. τις διάφορες μορφές διεθνούς οικονομικής συνεργασίας
 4. τον Ορισμό και την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας
 5. τις διάφορες μορφές εξαγωγικής δράσεις
 6. τα συμβόλαια εξαγωγών και τους όρους πληρωμής/ έγγραφα
 7. την διαχείριση κινδύνου

Οι σπουδαστές να:

1.     Επεξηγούν και εφαρμόζουν τις έξι αρχές της επιμελητείας.

2.     Αναλύουν την εξυπηρέτηση πελατών και τη σημασία της.  Περιγράφουν αρνητικά και θετικά παραδείγματα εξυπηρέτησης.

3.     Επιλέγουν και σχεδιάζουν διαφορετικές μεθόδους εξυπηρέτησης πελάτη.

4.     Επιλέγουν και σχεδιάζουν διαφορετικές μεθόδους λήψης παραγγελιών για διαφορετικές επιχειρήσεις.  Περιγράφουν πλεονεκτήματα μειονεκτήματα.

5.     Επιλέγουν εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για λήψη παραγγελιών ανάλογα με το προϊόν και την υπηρεσία.

6.     Υπολογίζουν το κόστος αποθεμάτων.

7.     Περιγράφουν τη φύση αποθεμάτων: Μέγιστο, κυκλικό, ασφάλειας, σε κίνηση, εποχιακό, κερδοσκοπικό, παλαιό.

8.     Αναλύουν τη σημασία της μείωσης των αποθεμάτων.  Εφαρμόζουν την Αρχή Pareto.

9.     Προβλέπουν ζήτηση αποθεμάτων (απλός κινούμενος μέσος όρος και γραμμική παλινδρόμηση).

10.  Περιγράφουν τη φιλοσοφία Just in Time στη διαχείριση αποθεμάτων.

11.  Σχεδιάζουν στο χαρτί απλούς αποθηκευτικούς χώρους.

12.  Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών επιμελητείας.

13.  Εφαρμόζουν τα κριτήρια σχεδιασμού ενός καναλιού διανομής.  Σχεδιάζουν τα κανάλια διανομής διαφορετικών προϊόντων.

14.  Υπολογίζουν τη βέλτιστη διαδρομή μεταξύ πόλεων.

15.  Σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιμελητείας.

Αναφέρουν παραδείγματα και ενέργειες πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.     Κατανοήσουν βασικό λεξιλόγιο για ορολογία σχετική με

1.     τη διαχείριση αγορών και προμηθειών και

2.     ναυτιλιακά.

2.     Χρησιμοποιήσουν μέρος του βασικού αυτού λεξιλογίου κατά τη συζήτηση συναφών θεμάτων.

3.     Παράξουν σύντομα κείμενα (παράγραφος, περίληψη, emails, επαγγελματικές επιστολές) σε απλά θέματα χρησιμοποιώντας τη σωστή μορφή και γλώσσα.

4.     Παράξουν Europass CV και συνοδευτική επιστολή καθώς και να προετοιμαστούν για συνεντεύξεις πρακτικής/ εργασίας.

5.     Εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία της δημόσιας αγόρευσης ( με σκοπό την πληροφόρηση ή την πειθώ) για σύντομες επαγγελματικές παρουσιάσεις.

6.     Αναπτύξουν μερικές βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες χρήσιμες στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως συμμετοχή σε συναντήσεις, τηλεφωνική επικοινωνία και Αγγλικά για κοινωνικές ευκαιρίες.

Εργαστούν σε ομάδες και να εξοικειωθούν με την πολυπλοκότητα και τη δυναμική των ομάδων.

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση με την ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Να προετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις κατάστασης WINWIN
 • Να επικοινωνούν γραπτά και προφορικά με ορθό τρόπο, κρατώντας συναισθηματικές αποστάσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί παύσης
 • Να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις όπως η επιθετικότητα, οι αντιρρήσεις, τα παράπονα, η αναποφασιστικότητα και τα αδιέξοδα
 • Να μετατρέπουν την διαπραγμάτευση σε εταιρική δύναμη μέσω διαπραγματευτικών πρωτοκόλλων, αλληλοβοήθειας από εμπειρίες συναδέλφων και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων μέσω δομημένων ερωτηματολογίων
 • Να διαπραγματεύονται με ένα πελάτη που δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν
 • Να διαχειρίζονται τις διαφορές που θα τους προκύψουν κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και πως θα μετατρέπουν τις διαφορές σε δημιουργική σχέση
 • Να εφαρμόζουν το μοντέλο του διαπροσωπικού μεσολαβητή και το μοντέλο της επίλυσης διαφορών μέσω επαφής για επίλυση διενέξεων μεταξύ ομάδων
 • Να εφαρμόζουν τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όπως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση για να μένουν οι διαφορές εκτός δικαστηρίων