Οι απόφοιτοι, μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών θα:

 Εκτιμούν την αξία των μαθηματικών και τη χρησιμότητά τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

 Αναπτύσσουν αυτοπεποίθησή ότι είναι ικανοί να αντιληφθούν και να

χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά ως μια δημιουργική απασχόληση.

 Αναπτύσσουν τις στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες και κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά

στην καθημερινή τους ζωή και απασχόληση και στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

 Αναπτύσσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα με πολλαπλούς τρόπους και την ικανότητα να σκέφτονται και να αποφασίζουν

με δημιουργικό και λογικό τρόπο.

 Αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.

 Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες

στο χώρο της εργασίας.

 Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να συνεχίσουν

σπουδές σε αντικείμενα στα οποία η χρήση των μαθηματικών είναι

απαραίτητη.

 Στόχος του μαθήματος είναι οι απόφοιτοι να είναι σε θέση:

Να διακρίνουν τα στοιχεία της Γραφικής Επικοινωνίας και κυρίως το Σχέδιο και τα είδη του ως οργανωμένη διεθνής «γλώσσα».

Να αναγνωρίζουν τα μέσα και τις μεθόδους του Σχεδίου και να εξοικειωθούν με τις χρήσεις τους.

Να απαριθμούν τα είδη του Τεχνικού Σχεδίου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κανόνες του κάθε είδους και να εξοικειωθούν με τις χρήσεις τους.

Να αποκτήσουν τη δεξιότητα σχεδίασης σκίτσων και σκαριφημάτων με ελεύθερο χέρι.

Να αποκτήσουν τη δεξιότητα σχεδίασης με τη χρήση των οργάνων και μέσων του Τεχνικού Σχεδίου.

Να γνωρίζουν τις δυνατότητες του Η/Υ ως σύγχρονου σχεδιαστικού μέσου και να κάνουν απλές εισαγωγικές σχεδιαστικές εφαρμογές με τη χρήση του.

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τον σπουδαστή στο περιβάλλον της ανάλυσης των Ηλεκτρικών Δικτύων. Η απόκτηση από τον σπουδαστή αναλυτικής και διεισδυτικής ικανότητας στα θέματα αυτά, είναι κεφαλαιώδους σημασίας επειδή θα τον καταστήσει ικανό να παρακολουθήσει και να αφομοιώσει αργότερα, περισσότερο εξειδικευμένα Ηλεκτρολογικά μαθήματα, και να κατανοήσει τις πολλαπλές και αξιόλογες Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε μέσα από τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος να χρησιμοποιούν βασικές υπολογιστικές εφαρμογές για τη διαμόρφωση κειμένου, να συγκροτούν και να τηρούν χρονοδιαγράμματα, για τη διαμόρφωση πινάκων υπολογισμών και για την παρουσίαση αποτελεσμάτων σε κοινό, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ορθής λειτουργίας αυτοματισμών.

·         Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σημασία της  Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και το Νομοθετικό Πλαίσιο που αφορά την Α&Υ.

·         Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους βασικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας.

·         Λήψη μέτρων για μείωση του επαγγελματικού κινδύνου.

·         Ανάπτυξη  κουλτούρας και διαμόρφωσης ασφαλούς συμπεριφοράς στην εργασία.