Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν: 

- Να καταλαβαίνουν την λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

- Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα για παραγωγή και έλεγχο συνεχούς τάσης. 

- Να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά ισχύος για έλεγχο κινητήρων και συστημάτων αυτοματισμού.

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να: 

- Αντιλαμβάνονται το ρόλο και λειτουργία των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ηλεκτρικών κινητήρων. 

- Αντιλαμβάνονται την ανάγκη για χρήση εκκινητών για σκοπούς ασφάλειας αυτοματισμών και περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης.

- Αντιλαμβάνονται τη χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικών ρυθμιστών για έλεγχο των στροφών και του ρεύματος εκκίνησης ηλεκτρικών κινητήρων. 

- Εφαρμόζουν τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας των εξαρτημάτων και μηχανημάτων των οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στόχος του μαθήματος θα αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να

- Γνωρίζουν τη λειτουργία και να χρησιμοποιούν τα διάφορα εξαρτήματα και μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται σε πνευματικά και υδραυλικά συστήματα όπως κινητήρες, κυλίνδρους, αντλίες, βαλβίδες κλπ. 

- Χρησιμοποιούν πνευματικά και υδραυλικά συστήματα για σκοπούς αυτοματισμού. 

- Χρησιμοποιούν βιομηχανικό λογισμικό για έλεγχο των πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων.

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι απόφοιτοι να: 

- Αντιλαμβάνονται το σύστημα παροχής της ΑΗΚ. 

- Αντιλαμβάνονται το ρόλο της γείωσης και των προστατευτικών μηχανισμών. 

- Υπολογίζουν και επιλέγουν τους κατάλληλους προστατευτικούς μηχανισμούς. 

- Υπολογίζουν τη διατομή και να επιλέγουν τα κατάλληλα καλώδια. 

- Υπολογίζουν τη χωρητικότητα σωληνώσεων και καναλιών. 

- Εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή αριθμητικές μεθόδους, απαραίτητους για τις τεχνικές εργασίες που θα εκτελέσει και για τον προϋπολογισμό του κόστους τους μια βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

- Τηρούν τις τεχνικές οδηγίες των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να: 

- Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και περιγράφουν τη δομή και λειτουργία των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC). 

- Γνωρίζουν τις γλώσσες προγραμματισμού των PLC. - 

Μετατρέπουν ηλεκτρολογικά σχέδια σε κυκλώματα PLC. 

- Χρησιμοποιούν Η/Υ για προγραμματισμό του PLC και προσομοίωση ενός προγράμματος PLC. 

- Χρησιμοποιούν PLC για κατασκευή διαφόρων αυτοματισμών όπως φώτα τροχαίας, έλεγχος χώρου στάθμευσης κλπ