Οι σπουδαστές, μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών Οι σπουδαστές, μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο χώρο της εργασίας και  απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης αναπτύσσουν στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες και κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην καθημερινή τους ζωή και απασχόληση και στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της θερμότητας ως ενέργεια και την συμμετοχή της στην ενεργειακή διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας.  Να διαχειρίζονται ορθά τα μεγέθη και τις έννοιες που σχετίζονται με τις θερμοδυναμικές μεταβολές, με στόχο την κατανόηση των θερμοδυναμικών φαινομένων και την βέλτιστη ενεργειακή εκμετάλλευσή τους

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει το σπουδαστή στο περιβάλλον της ανάλυσης των Ηλεκτρικών Δικτύων. Να παρουσιάσει στο σπουδαστή τις βασικές έννοιες και τις θεμελιώδες αρχές της Ανάλυσης Δικτύων και να αναδείξει τη χρησιμότητα των θεμελιωδών αρχών και των φυσικών νόμων και φαινομένων, με αναφορές εφαρμογών απ’ όλους τους τομείς της καθημερινής πρακτικής.


Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Να γνωρίσουν την νομοθεσία η οποία διέπει την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και μεθόδους βελτίωσης. Να λύνουν πρακτικά προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.