Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Τηρούν τις τεχνικές οδηγίες του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην αγγλική γλώσσα και 
 • Παρέχουν ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, σε πελάτες και τα στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής στην αγγλική γλώσσα. Σημείωση: τα πιο πάνω θα εμπλουτιστούν και θα αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο βάθος με το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ».

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Τηρούν τις τεχνικές οδηγίες του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην αγγλική γλώσσα και 
 • Παρέχουν ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, σε πελάτες και τα στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής στην αγγλική γλώσσα. Σημείωση: τα πιο πάνω θα εμπλουτιστούν και θα αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο βάθος με το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ».

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να:

 • Εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους, απαραίτητους για τις τεχνικές εργασίες που θα εκτελέσουν και για τον προϋπολογισμό του κόστους τους
 • Εκτελούν στατιστικούς υπολογισμούς, απαραίτητους για τις επεξεργασία δεδομένων και τεχνικών μετρήσεων και
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση μαθηματικά μοντέλα.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Εφαρμόζουν και μορφοποιούν πρωτόκολλα επικοινωνίας/σύνδεσης/εφαρμογής/διαχείρισης/ασφάλειας του μοντέλου αρχιτεκτονικής δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Διαχειρίζονται διευθύνσεις σε μικρό δίκτυο σπιτιού και δίκτυο μικρής επιχείρησης και
 • Καταγράφουν απαιτήσεις, σχεδιάζουν και υλοποιούν ενσύρματο τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να:

 • Χρησιμοποιούν κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνουν στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και
 • Υλοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα όπως Διακόπτες, Ενισχυτές και Σταθεροποιητές.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να διεκπεραιώνουν εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, λειτουργία και τη συντήρηση του υλικού συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ακολουθώντας τις σχετικές αρχές και θεωρήματα και βάσει των κανονισμών της ΑΗΚ, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και του ΙΕΕ.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 •  Αναγνωρίζουν τα διάφορα βασικά χαρακτηριστικά του Υπολογιστή όσο αφορά το υλικό και το λογισμικό και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη βασική τους λειτουργία.
 •  Να κάνουν χρήση του Υπολογιστή καθώς και βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος (Windows/Linux).

Να χρησιμοποιούν εφαρμογές γραφείου (Επεξεργασία/ Μορφοποίηση Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Λογισμικό Παρουσιάσεων