Οι σπουδαστές με την διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιώτητες έτσι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς του συγκεκριμένου αντικειμένου σε επίπεδο υπολογισμού κατασκευής και ρύθμισης εγκαταστάσεων ψυκτικών διατάξεων.

Οι σπουδαστές με την διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαράιτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς του συγκεκριμένου αντικειμένου σε επίπεδο υπολογισμού κατασκευής και ρύθμισης εγκαταστάσεων ψυκτικών διατάξεων.

Η παροχή των επιστημωνικών και τεχνικών απαραίτητων γνώσεων για τους μετασχηματιστές, τα είδη τους, τα χαρακτηριστικά τους, την αρχή λειτουργίας τους και τη χρήση τους στην μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μάθημα είναι ένας συνδιασμός θεωρίας και πρακτικής που στοχεύει στην απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία των ψυκτικών συστημάτων.

Με την διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές έτσι ώστε να σχεδιάζουν σωστά την διαδικασία συγκόλλησης.