Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς του συγκεκριμένου αντικειμένου σε επίπεδο υπολογισμού, κατασκευής και ρύθμισης εγκαταστάσεων ψυκτικών διατάξεων. Οι σπουδαστές επίσης θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις μεθοδολογίες ελέγχου των εν λόγω συστημάτων και εφαρμογών.

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς του συγκεκριμένου αντικειμένου σε επίπεδο υπολογισμού και ρύθμισης εγκαταστάσεων ψυκτικών διατάξεων.

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε μέσα από τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος, να γνωρίσουν και να εμπεδώσουν τις θεμελιώδεις αρχές αυτόματου ελέγχου, την τεχνολογία και τις αρχές λειτουργίας των επιμέρους μονάδων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις συστημάτων αυτόματου ελέγχου και τις βασικές τεχνολογικές διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται ο έλεγχος των συστημάτων αυτοματισμού.

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες να χρησιμοποιούν βασικές υπολογιστικές εφαρμογές για τη διαμόρφωση κειμένου, για τη συγκρότηση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, για τη διαμόρφωση πινάκων υπολογισμών και για την παρουσίαση αποτελεσμάτων  σε κοινό.

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές έτσι ώστε να σχεδιάζουν σωστά την διαδικασία συγκόλλησης (επιλογή μεθόδου, υλικών, παραμέτρων συγκόλλησης), με στόχο να αποφευχθούν σφάλματα που οδηγούν σε αστοχία, σε κακή συγκόλληση και η οποία δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.