Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε μέσα από τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της επιστήμης των μετρήσεων και των αυτοματισμών, αναγνωρίζουν και επιλέγουν τα σωστά όργανα μέτρησης για μέτρηση και έλεγχο μεγεθών στην επιστήμη της Ψύξης, μελετούν τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων μέτρησης και προβαίνουν στις αναγκαίες μετρήσεις που προβλέπονται μετά την εγκατάσταση βιομηχανικών ψυκτικών συστημάτων.

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε μέσα από τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος υπολογίζουν ψυκτικά φορτία οικιακών χώρων και βιομηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, σχεδιάζουν και διαστασιολογούν και κοστολογούν εξαρτήματα και τεχνικό εξοπλισμό για μια βιομηχανική ψυκτική εγκατάσταση.

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να σχεδιάζουν μέσα από τις βασικές αρχές σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου και να διαστασιολογούν μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα για ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Να χρησιμοποιούν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα μέτρησης για μια βιομηχανική ηλεκτρική εγκατάσταση. Να αναγνωρίζουν, επιλέγουν και εγκαθιστούν από ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και ηλεκτρικά μηχανήματα τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και προδιαγραφές εγκατάστασης.

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε μέσα από τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος χειρίζονται ορθά όλες τις πρόνοιες της διεθνής και εθνικής νομοθεσίας που αφορά εγκατάσταση, επιθεώρηση και έλεγχο της ορθής λειτουργίας βιομηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.