Στόχος Μαθήματος: 

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες όπως ακολουθίες, πίνακες, ορίζουσες, μιγαδικούς αριθμούς, παράγωγοι και ολοκληρώματα έτσι που να μπορούν να προγραμματίζουν και να χειρίζονται τις εργαλειομηχανές CNC.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές σχεδίου και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για αξιοποίηση προβολών και μεθόδων γλωσσικής επικοινωνίας ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν στη διαδικασία προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC.

Στόχος Μαθήματος:

Οι Σπουδαστές/τριες vα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της διαδικασίας μηχανογράφησης μέσα από τη χρήση λογισμικών και τεχνολογικών μέσων. Επίσης το μάθημα παρέχει τις βάσεις για την ευρύτερη χρήση των φύλλων εργασίας spreadsheet στη διαδικασία τυποποίησης, ποσόστωσης, και κοστολόγησης, όπως επίσης τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν τα κέρδη ή τις ζημιές, τα έσοδα και έξοδα ενός εργοστασίου ή εργαστηρίου.


Στόχος Μαθήματος: 

Οι Σπουδαστές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που αφορούν τη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου σχεδίασης, την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη σχεδίαση με Η/Υ


Στόχος Μαθήματος: 

Οι Σπουδαστές/τριες να κατανοήσουν τη σημασία της Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία και να τηρούν την ανάλογη νομοθεσία. Επίσης να επισημαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και παράλληλα να συνειδητοποιούν τις συνέπειες ενός ατυχήματος και να χρησιμοποιούν συστηματικά - προληπτικά τα μέσα και τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και υγιεινής που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 


Στόχος Μαθήματος: 

Οι Σπουδαστές/τριες να ανάπτυξουν συγκεκριμένες δεξιοτήτες στην Αγγλική γλώσσα.

  • Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με κείμενα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.

  • Να οδηγήσει στην κατανόηση αυτών των κειμένων και στην επίλυση των ασκήσεων που τα συνοδεύουν.
  • Να προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης ικανού ειδικού λεξιλογίου (Τεχνικοί και Επιστημονικοί όροι).
  • Να βοηθήσει στην αποτελεσματική χρήση της σχετικής με το θέμα σπουδών τους, ξένης βιβλιογραφίας, κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
  • Να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την ικανότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα και Ορολογία, στο εργασιακό τους περιβάλλον.