Το μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/στριες στις βασικές εποπτικές δεξιότητες και στη διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι σπουδαστές/στριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους παράγοντες και τις δυνάμεις που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας περί εργοδότησης αλλά και της πολυπολιτισμικότητας στον χώρο εργασίας. Το μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/στριες στη διαδικασία στρατολόγησης και επιλογής νέων υπαλλήλων, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τη διαχείριση της απόδοσης. Τέλος, οι σπουδαστές/στριες θα γνωρίσουν τη σπουδαιότητα της στρατηγικής διεύθυνσης, της παρακίνησης, της ανταμοιβής, της κατάρτισης και της ευημερίας των υπαλλήλων.Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στο μάρκετινγκ και στην απόκτηση δεξιοτήτων στην ετοιμασία ενός πλάνου μάρκετινγκ για ένα εστιατόριοTο μάθημα εκπαιδεύει τους/τις σπουδαστές/τριες στα βασικά εποπτικά καθήκοντα και τις λειτουργίες ενός εστιατορίου μέσα από μια συστημική προσέγγιση. Οι σπουδαστές/τριες θα καταρτιστούν στα βασικά επιχειρησιακά ζητήματα και θέματα που άπτονται της ικανοποίησης των πελατών, τις τάσεις των εστιατορίων και τις προκλήσεις και την οικονομική ευθύνη. Οι σπουδαστές/τριες θα αναλύσουν ζητήματα υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ποιοτικών κριτηρίων, όπως επίσης και τις διάφορες μεθόδους για μια επιτυχημένη σχέση με τον πελάτη. Ως εκ τούτου, αναλύονται διάφορες πτυχές της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Το μάθημα αυτό εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στις βασικές λογιστικές αρχές, πράξεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχοντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν να αναλύσουν την παρελθούσα ή τρέχουσα οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης, εκτιμώντας τις μελλοντικές της επιδόσεις. Το μάθημα ενσωματώνει βασικές έννοιες από τη λογιστική, βοηθώντας τους/τις σπουδαστές/τριες να ερμηνεύουν τους αριθμούς στις οικονομικές καταστάσεις. Οι σπουδαστές/τριες θα αναπτύξουν τη δυνατότητα να προβλέπουν με ακρίβεια τη μελλοντική οικονομική απόδοση ενός εστιατορίου, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των κερδών, των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και των ταμειακών ροών, καθώς και για την ανάληψη έγκαιρων διορθωτικών ενεργειών. Τέλος, οι σπουδαστές/τριες θα εφαρμόσουν βασικές λογιστικές πράξεις.

Αυτό το μάθημα αναπτύσσει και βελτιώνει περισσότερο τις μαγειρικές επαγγελματικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο «COOK0305 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ III». Οι σπουδαστές θα παρασκευάσουν και θα παραθέσουν με επαγγελματική ικανότητα διάφορες συνταγές. Το μάθημα προσφέρει την ευκαιρία στους/στις σπουδαστές/τριες για περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη σε διαφορετικές παρασκευές και παραθέσεις πιάτων, μπουφέ και κοκτέιλ (finger foods), καθώς και για ειδικές εκδηλώσεις και περιστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όλες τις περιστάσεις η επιμελής, καλλιτεχνική και επιδέξια παρουσίαση των εδεσμάτων.