Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 •  Διαχειρίζονται υπηρεσίες (services), Διεργασίες (processes), και συσκευές (devices) σε συστήματα ΗΥ
 • Διαχειρίζονται και αλλάζουν ρυθμίσεις δικτύου, Windows Firewall, και απομακρυσμένης πρόσβασης και
 •   Δημιουργούν λογαριασμούς και ομάδες με διάφορα χαρακτηριστικά και περιορισμούς.


Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 •  Εφαρμόζουν βασικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες του ISDN (Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών), του DSL (Ευρυφασματικές Υπηρεσίες και τεχνολογία) και της Κυψελωτής Τηλεφωνίας και
 • Διαχειρίζονται τις λειτουργίες των πιο πάνω συστημάτων.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν ενσύρματο/ασύρματο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και
 • Χρησιμοποιούν  εργαλεία λογισμικού ή/και όργανα για να διεκπεραιώσουν εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη διαχείριση, την επαλήθευση κατάστασης δικτύου και την ανάλυση πρωτοκόλλων, την ασφάλεια και τη συντήρηση του υλικού δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών βάσει λογισμικού CISCO IOS.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Εφαρμόζουν και μορφοποιούν πρωτόκολλα επικοινωνίας/σύνδεσης/εφαρμογής/διαχείρισης/ασφάλειας δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και
 • Διεκπεραιώνουν εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη διαχείριση, την επαλήθευση κατάστασης δικτύου και την ανάλυση πρωτοκόλλων, την ασφάλεια και τη συντήρηση του υλικού δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

 • Χρησιμοποιούν κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνουν υπολογισμούς, που αφορούν στις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και
 • Υλοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα όπως Συγκριτή με Τελεστικό Ενισχυτή, Ενισχυτή Αθροίσματος με Τελεστικό Ενισχυτή και Ενισχυτή ψηλών συχνοτήτων.