Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

  • Διαχειρίζονται υπηρεσίες (services), Διεργασίες (processes), και συσκευές (devices) σε συστήματα ΗΥ και
  • Σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται δίκτυα με βάση το ΛΣ LINUX.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

Ολοκληρώνουν πλήρη τηλεφωνική και τηλεπικοινωνιακή μελέτη, βάσει των κανονισμών της CYTA, μελέτη  εγκατάστασης δορυφορικών κεραιών και μελέτη διαδικτυακών συστημάτων τηλεφωνίας και να διεκπεραιώνουν, ελέγχουν και διαχειρίζονται τις πιο πάνω εγκαταστάσεις.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

Μελετούν, σχεδιάζουν, αναλύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν, συντηρούν, αναβαθμίζουν, και επιβλέπουν τη λειτουργία δικτυακών, τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

  • Εντοπίζουν βασικά προβλήματα ασφάλειας στα Δίκτυα ΗΥ και
  • Εφαρμόζουν και διαμορφώνουν προγράμματα/συσκευές ασφάλειας και ανάκαμψης των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι σπουδαστές, μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος, να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να :

  • Ακολουθούν τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών και
  • Εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής επικοινωνίας.