Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία. Να γνωρίσουν τη νομοθεσία ή οποία διέπει την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και μεθόδους βελτίωσης. Να λύνουν πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας.


Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας γραφικής επικοινωνίας και έκφρασης, ώστε οι σπουδαστές να αναγνωρίζουν εξαρτήματα σε πολύπλοκα τεχνικά σχέδια. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν και να σχεδιάζουν απλά τεχνικά σχέδια/σκαριφήματα.


Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να γνωρίζουν τη λειτουργία βασικών συστημάτων αυτοματισμού, να αντιλαμβάνονται το ρόλο των μερών και εξαρτημάτων ενός συστήματος αυτοματισμού και να τηρούν τις τεχνικές οδηγίες των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας τεχνικά εγχειρίδια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει το σπουδαστή στο περιβάλλον της ανάλυσης

των Ηλεκτρικών Δικτύων. Αυτό θα τον καταστήσει ικανό να κατανοήσει τις βασικές

έννοιες και τις θεμελιώδες αρχές της ανάλυσης κυκλωμάτων, να κατανοεί τις εξελίξεις και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα τεχνολογικά θέματα βασικής ηλεκτρολογίας.

Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο σπουδαστής θα είναι ικανός να

κατανοεί αφομοιώvει περισσότερο εξειδικευμένα Ηλεκτρολογικά μαθήματα και άλλες

Ηλεκτρολογικές εφαρμογές.