Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη ζαχαροπλαστική και να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα εργασιακό περιβάλλον.