Σκοπός του χώρου αυτού είναι η επικοινωνία και ο συντονισμός των ειδικών εκπαιδευτών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα Παγκύπρια. Για κάθε μάθημα θα οριστεί συντονιστής, ένας ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος πέραν από το συντονισμό του εξεταστικού δοκιμίου θα έχει και την ευθύνη προετοιμασίας της παρουσίασης και του υποβοηθητικού υλικού που θα δίνεται στους σπουδαστές Παγκύπρια. Το υλικό θα είναι το ίδιο για όλες τις επαρχίες.  Οι ειδικοί εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα θα πρέπει να ανεβάσουν τις σημειώσεις τους, έτσι ώστε ο συντονιστής να έχει πλουραλισμό υλικού με απώτερο στόχο τη βελτίωση του υλικού που δίνεται στους φοιτητές Παγκύπρια.

Σκοπός του χώρου αυτού είναι η επικοινωνία και ο συντονισμός των ειδικών εκπαιδευτών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα Παγκύπρια. Για κάθε μάθημα θα οριστεί συντονιστής, ένας ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος πέραν από το συντονισμό του εξεταστικού δοκιμίου θα έχει και την ευθύνη προετοιμασίας της παρουσίασης και του υποβοηθητικού υλικού που θα δίνεται στους σπουδαστές Παγκύπρια. Το υλικό θα είναι το ίδιο για όλες τις επαρχίες.  Οι ειδικοί εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα θα πρέπει να ανεβάσουν τις σημειώσεις τους, έτσι ώστε ο συντονιστής να έχει πλουραλισμό υλικού με απώτερο στόχο τη βελτίωση του υλικού που δίνεται στους φοιτητές Παγκύπρια.


Σκοπός του χώρου αυτού είναι η επικοινωνία και ο συντονισμός των ειδικών εκπαιδευτών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα Παγκύπρια. Για κάθε μάθημα θα οριστεί συντονιστής, ένας ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος πέραν από το συντονισμό του εξεταστικού δοκιμίου θα έχει και την ευθύνη προετοιμασίας της παρουσίασης και του υποβοηθητικού υλικού που θα δίνεται στους σπουδαστές Παγκύπρια. Το υλικό θα είναι το ίδιο για όλες τις επαρχίες.  Οι ειδικοί εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα θα πρέπει να ανεβάσουν τις σημειώσεις τους, έτσι ώστε ο συντονιστής να έχει πλουραλισμό υλικού με απώτερο στόχο τη βελτίωση του υλικού που δίνεται στους φοιτητές Παγκύπρια.


Σκοπός του χώρου αυτού είναι η επικοινωνία και ο συντονισμός των ειδικών εκπαιδευτών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα Παγκύπρια. Για κάθε μάθημα θα οριστεί συντονιστής, ένας ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος πέραν από το συντονισμό του εξεταστικού δοκιμίου θα έχει και την ευθύνη προετοιμασίας της παρουσίασης και του υποβοηθητικού υλικού που θα δίνεται στους σπουδαστές Παγκύπρια. Το υλικό θα είναι το ίδιο για όλες τις επαρχίες.  Οι ειδικοί εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα θα πρέπει να ανεβάσουν τις σημειώσεις τους, έτσι ώστε ο συντονιστής να έχει πλουραλισμό υλικού με απώτερο στόχο τη βελτίωση του υλικού που δίνεται στους φοιτητές Παγκύπρια.


Σκοπός του χώρου αυτού είναι η επικοινωνία και ο συντονισμός των ειδικών εκπαιδευτών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα Παγκύπρια. Για κάθε μάθημα θα οριστεί συντονιστής, ένας ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος πέραν από το συντονισμό του εξεταστικού δοκιμίου θα έχει και την ευθύνη προετοιμασίας της παρουσίασης και του υποβοηθητικού υλικού που θα δίνεται στους σπουδαστές Παγκύπρια. Το υλικό θα είναι το ίδιο για όλες τις επαρχίες.  Οι ειδικοί εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα θα πρέπει να ανεβάσουν τις σημειώσεις τους, έτσι ώστε ο συντονιστής να έχει πλουραλισμό υλικού με απώτερο στόχο τη βελτίωση του υλικού που δίνεται στους φοιτητές Παγκύπρια.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν το ρόλο και τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στο χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ευρύτερο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούν να αναπτύξουν μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή θα κληθούν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης τους. Επίσης το μάθημα θέτει τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη και συγγραφή ενός επιχειρηματικού πλάνου μέσα από το οποίο γίνεται εκτενής ανάλυση και αξιολόγηση του πλάνου μάρκετινγκ, του οικονομικού πλάνου, όπως και του πλάνου διεύθυνσης και διαχείρισης του οργανισμού.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους διάφορους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως επίσης τη σημαντικότητα της οριοθέτησης επιχειρησιακών στόχων για έναν αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο. Επίσης, το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης, τις επιχειρησιακές λειτουργίες, τον προγραμματισμό δράσεων και τον έλεγχο. Ο ρόλος και τα είδη στελεχών αναλύονται, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.


Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των διεθνών προτύπων διαχείρισης της ποιότητας. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα συστήματα και πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Το μάθημα παρέχει τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη και εφαρμογή και διαχείριση των συστημάτων HACCP, ISO9000, ISO14001 και OSHAS18001

Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να κατανοήσουν σε βάθος τις διάφορες διαδικασίες στην αρτοποίηση και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των λειτουργιών που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της αρτοποίησης.

Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην αρτοποιία και να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα εργασιακό περιβάλλον.